Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd

Clwydian Range Tourism Group


Log in

Aros Bwyta Gwneud 

Datblygu Teithiau ar gyfer Twristiaid yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Mae Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd wedi lansio prosiect newydd ac arloesol, sef apwyntio Cydlynydd i ddatblygu Teithiau ar gyfer Twristiaid. Swydd y Cydlynydd fydd cydweithio gyda darparwyr llety, busnesau lletygarwch a darparwyr gweithgareddau i annog ymwelwyr i ddod i ddarganfod Gogledd Ddwyrain Cymru ar ei orau, a threulio mwy o amser yma.

Fe wnaeth astudiaeth ddichonoldeb  ddiweddar ystyried modelau posibl lle gall ein cynnig twristiaeth fod yn fwy integredig. Gellid gwneud y gorau o dreftadaeth ddiwyllianol, tirwedd, bwyd, iaith a hunaniaeth unigryw’r ardal, hwyluso mynediad i dwristiaid, annog pobl i aros yn amlach ac am fwy o amser, ac, o ganlyniad, bod o fudd i fusnesau lleol. 

Mae Croeso Cymru a Phartneriaethau Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam wedi blaenioraethu’r angen i ymestyn cyfnod aros ymwelwyr, yn ogystal â hybu profiad twristiaeth aml-wyneb ac unigryw

Bydd prosiect AROS BWYTA GWNEUD yn :

 • Gweithio gyda darparwyr llety, busnesau lletygarwch a darparwyr gweithgareddau i ddatblygu cynlluniau twristiaeth sy’n integreiddio AROS BWYTA GWNEUD, gyda’r nod o gael pobl i aros yn amlach ac am gyfnodau hirach yn yr ardal.  
 • Cydweithio i farchnata'r teithiau gyda phartneriaid a nodwyd.  
 • Datblygu model cynaliadwy ar gyfer datblygu cysyniad Aros, Bwyta a Gwneud y tu hwnt i hyd y prosiect hwn.

Yn benodol, bydd y Prosiect yn :

 • Ymgysylltu â busnesau twristiaeth ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, er mwyn datblygu ystod o deithiau ymwelwyr ag iddynt elfennau AROS BWYTA GWNEUD. Bydd y teithiau hyn yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau:
  • Rhai â ffocws gweithgaredd penodol
  • Rhai gweithgaredd cymysg
  • Amrywiaeth o gyfnodau e.e. penwythnos, penwythnos hir, wythnos
  • Amrywiaeth o farchnadoedd targed e.e. pobl hŷn sydd â diddordeb mewn diwylliant, teuluoedd sydd angen gweithgareddau, pobl sydd heb gychwyn magu teulu a phobl sy’n hoff o gefn gwlad
  • Penwythnosau themaidd e.e. lles, cerddoriaeth, diwylliant a threftadaeth
  • Cysylltu â Croeso Cymru, blynyddoedd thema a llwybrau arfaethedig Ffordd Cymru
 • Cydweithio â’r busnesau o fewn pob taith i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r busnesau eraill, a sicrhau ymgysylltiad llawn i hyrwyddo'r daith trwy eu sianeli marchnata presennol 
 • Datblygu llwybrau i'r farchnad ar gyfer y teithiau, gan gynnwys :
  • Gweithio ar-lein gyda phartner marchnata a nodwyd
  • Creu a gweithredu cynllun marchnata, gan gynnwys sylw'r wasg genedlaethol, presenoldeb cyfryngau cymdeithasol, Blogiau rheolaidd

  Os ydych yn gwmni sefydledig, neu os ydych am sefydlu cwmni ac yn dymuno bod yn rhan o'r prosiect hwn, llenwch y Datganiad o Ddiddordeb, a chysylltwch â julie.stayeatdo@gmail .

 • Cyllidwyd y prosiect hwn gan Cadwyn Clwyd ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.


  Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Registered Address:
CRTG
Midlist Farm
Halkyn
Holywell
Flintshire
CH8 8DH

Powered by Wild Apricot Membership Software